VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1. 10. 2011

I. Všeobecná ustanovení

a. VIP Zóna studia estetiky a korektivní péče,V Hůrkách 15, Praha 5, IČO 61 99 38 16 - provozovatel internetového portálu https://www.studio-extreme.cz (dále též jen VIP-ZÓNA).

b. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi VIP-ZÓNA a Spotřebitelem. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

c. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (Zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

II. Vymezení pojmů

a. Spotřebitelská smlouva - je to smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně poskytovatel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

b. Poskytovatel služby nebo též Poskytovatel - subdodavatel VIP-ZÓNA, který poskytuje služby nebo zboží, které jsou obsahem slevového kuponu a zároveň přijímá slevové kupony vydané VIP-ZÓNA na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě slevového kuponu.

c. Spotřebitel - je jím osoba, která spotřebitelskou smlouvu uzavřela, a může následně uplatnit slevový kupon u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí.

d. Uzavření smlouvy - objednávka Spotřebitele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu VIP-ZÓNA. Spotřebiteli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky emailem ze strany VIP-ZÓNA); Souhlasem Spotřebitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas uvedený při objednávce slevového kuponu.

e. Slevový kupon - je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů. Tento kupon dává Spotřebiteli oprávnění využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a příp. i za dalších podmínek uvedených na slevovém kuponu.

f. Nabídka dne - konkrétní nabídka Slevového kuponu VIP-ZÓNA zveřejněna po dobu min. jednoho dne na internetovém portálu vip-zona.cz. Má stanovenou prodejní cenu, dobu platnosti, minimální počet objednaných slevových kuponů potřebných k aktivaci nabídky dne a případně další podmínky a omezení.

g. Aktivace nabídky dne - dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných slevových kuponů.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

a. Odesláním objednávky Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

b. Spotřebitel odesláním objednávky souhlasí s odesíláním emailingu s denní nabídkou na serveru.

c. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

d. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách https://www.vip-zona.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, email) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy (vč. marketingových aktivit provozovatele).

b. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám.

V. Uzavření smlouvy a její obsah

a. Obsah smluvního vztahu

i. Obsahem smluvního vztahu je závazek VIP-ZÓNA zajistit zaslání slevového kuponu popsaného ve smlouvě a závazek Spotřebitele zaplatit za tento slevový kupon sjednanou cenu na účet VIP-ZÓNA za stanovených podmínek. Spotřebitel může objednat slevový kupon pouze z aktuální nabídky VIP-ZÓNA.

b. Objednávka

i. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek https://www.vip-zona.cz. Jejím předmětem bude slevový kupon z aktuální Nabídky dne.

c. Slevový kupon a jeho doručen

i. Za doručení Slevového kuponu Spotřebiteli se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze slevového kuponu ve formátu PDF. Slevový kupon bude také dostupný ke stažení prostřednictvím uživatelského účtu Spotřebitele na internetovém portálu https://www.vip-zona.cz.

d. Plnění objednaných služeb

i. Slevový kupon bude přístupný ke stažení maximálně do tří dnů od aktivace nabídky dne.

ii. Doba platnosti a další podmínky užití Slevového kuponu jsou uvedena na samotném Slevovém kuponu a taky v popisu Nabídky dne.

iii. VIP-ZÓNA dále neručí za kvalitu ani rozsah služeb nabízených Poskytovatelem po předložení Slevového kuponu.

VI. Podmínky uplatňování Slevových kuponů

a. Slevový kupon může být využit pouze jednou. Pokud není uvedeno jinak, slevový kupon je nutno předložit v tištěné formě.

b. Je výhradně na Poskytovateli, jestli může být Slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje.

c. Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný.

d. Platnost Slevového kuponu je na něm vyznačena datem.

e. Jenom jeden Slevový kupon může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u Poskytovatele), pokud to Poskytovatel nestanoví jinak.

f. Ani Poskytovatel ani VIP-ZÓNA nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený Slevový kupon.

VII. Cena a platební podmínky

a. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách VIP-ZÓNA. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce. Cena může být Spotřebitelem uhrazena online platební bránou, nebo bankovním převodem.

b. Při objednávce slevového kuponu dojde pouze k autorizaci platby. Platba bude skutečně realizována až po Aktivaci nabídky dne. Pokud nedojde k aktivaci nabídky dne, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

c. V případě platby online platební bránou dochází k převodu peněžních prostředků od Spotřebitele ihned při dokončení objednávky. Pokud nedojde k Aktivaci nabídky dne, budou tyto peněžní prostředky vráceny okamžitě, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od ukončení platnosti Nabídky dne.

d. Při bankovním převodu je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu objednávky ihned po Aktivaci nabídky dne, nejpozději však tak, aby se finanční prostředky objevily na účtu VIP-ZÓNA do 3 dnů od aktivace nabídky dne, anebo do 3 dnů od vytvoření objednávky (pokud byla aktivována Nabídka dne už před objednáním). Na skutečnost Aktivace nabídky dne bude Spotřebitel upozorněn emailem. Po připsání plné částky na bankovní účet VIP-ZÓNA bude objednávka dokončena a Spotřebitel bude informován emailem.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

a. Odstoupení od smlouvy

i. VIP-ZÓNA je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

1. V případě zrušení poskytování služby uvedené ve slevovém kuponu ze strany Poskytovatele.

2. Z důvodů hrubého porušení podmínek pro uplatnění slevového kuponu ze strany Spotřebitele. V takovém případě nemá Spotřebitel nárok vrácení peněžních prostředků.

ii. Spotřebitel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

1. V případě hrubého porušení povinností VIP-ZÓNA, plynoucích z uzavřené smlouvy.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení slevového kuponu, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli služeb doručeno nejpozději 14. dne od doručení Slevového kuponu. Po této lhůtě nelze stornovat nákup kuponu a žádat o vrácení peněžní částky.

iii. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení kuponu budou peníze za kupon zaslány převodem na účet sdělený Spotřebitelem, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy o koupi kuponu.

b. Ukončení smluvního vztahu pokud nedojde k Aktivaci nabídky dne

i. Pokud nedojde k Aktivaci nabídky dne, všechny závazky smluvních stran plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti Nabídky dne. Tím nejsou dotčeny povinnosti VIP-ZÓNA uvedené v čl. VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

IX. Reklamace

a. Po uzavření smlouvy není Provozovatel serveru https://www.vip-zona.cz povinen poskytovat Uživateli žádné další služby kromě dodání Kuponu elektronickou cestou, jak je popsáno v těchto obchodních podmínkách. Veškeré reklamace je Uživatel povinen uplatnit písemně na kontaktní adrese Obchodníka. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

a. VIP-ZÓNA si vyhrazuje právo měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Pro Spotřebitele jsou platné vždy ty Všeobecné obchodní podmínky, které byly platné v době uzavření spotřebitelské smlouvy.